A

Friday, April 23, 2010

මෙවර පත්වී ඇති නව අමාත්‍යවරුන් මෙන්න.


01.වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය - මහින්ද සමරසිංහ

02. ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය - ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්

03. කෘෂි කර්ම අමාත්‍ය - මහින්ද යාපා අබේවර්ධන

04. තරුණ කටයුතු හා රැකී රක්ෂා අමාත්‍ය - ඩලස් අලහප්පෙරුම

05. සමුපකාර අභ්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු අමාත්‍ය - ජෝන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු.

06. අග්‍රාමාත්‍ය ඇතුළු බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය - දි.මු. ජයරත්න

07. රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය - රත්නසිරි වික්‍රමනායක

08. වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය - නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

09. අපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය - ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි

10. ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන අමාත්‍ය - දිනේෂ් ගුණවර්ධන

11. සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය - මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

12. ඉදිකිරීම් ඉංජිනේරු සේවා හා නිවාස හා පොදු පහදුකම් අමාත්‍ය - විමල් වීරවංශ

13. විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය - පාඨලී චම්පික රණවක

14. පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍ය - ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා

15. පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය - ඩිව් ගුණසේකර.

16. දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය - පියසේන ගමගේ.

17. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය - සුමේධා ජී. ජයසේන.

18. ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍ය - සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත.

19. සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය - ඩග්ලස් දේවානන්ද.

20. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය - රිෂාඩ් බදියුදීන්.

21. රාජ්‍ය සම්පත් හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය - පී. දයාරත්න.

22. රාජ්‍ය පාරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය - ජෝන් සෙනෙවිරත්න

23. ක්‍රීඩා අමාත්‍ය - සී.බී. රත්නායක.

24. තැපැල් හා විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය - ජීවන් කුමාරතුංග.

25. පරිසර අමාත්‍ය - අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා

26. අධිකරණ අමාත්‍ය - අතාවුද සෙනෙවිරත්න

27. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය - බන්දුල ගුණවර්ධන

28. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය - රාජිත සේනාරත්න.

29. ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය - එස්.බී. නාවින්න

30. ප්‍රවාහන අමාත්‍ය - කුමාර වෙල්ගම.

31. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය - බැසිල් රාජපක්ෂ.

32. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය - ජී.එල්.පීරිස්.

33. නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍ය - මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු

34. ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය - පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි

35. ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍ය - තිස්ස කරලියැද්ද

36. කම්කරු සබඳතා හා ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය - ගාමිණී ලොකුගේ

37. සමාජ සේවා අමාත්‍ය - ෆීලික්ස් පෙරේරා

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු 39 දෙනා මෙසේ ය

1. වැවිලි කර්මාන්ත - සාලින්ද දිසානායක
2. රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු - ඩිලාන් පෙරේරා
3. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන-සුසන්ත පුංචි නිලමේ
4. මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන - චන්ද්‍රසිරි ගජධීර
5. කෘෂිකර්ම- ජගත් පුෂ්ප කුමාර
6. අධ්‍යාපන - ටී.බී. ඒකනායක
7. සෞඛ්‍ය - මහින්ද අමරවීර
8. වරාය හා ගුවන් සේවා- රෝහිත අබේගුණවර්ධන, දයාශ්‍රිත තිසේරා
9. වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ- එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන
10. ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික කටයුතු- ගුණරත්න වීරකෝන්
11. තැපැල් හා විදුලි සංදේශ - දුමින්ද දිසානායක
12. දේශීය වෛද්‍ය- පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක
13. කර්මාන්ත හා ව‍ාණිජ කටයුතු- ජයරත්න හේරත්
14. ආර්ථික සංවර්ධන - මුත්තු සිවලිංගම්, රංජිත් සියඹලාපිටිය, ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන
15. ජනමාධ්‍ය හා ප්‍රවෘත්ති - මර්වින් සිල්වා
16. ඉදි කිරීම් ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස හා පොදු පහසුකම්-ලසන්ත අලගියවන්න
17. ප්‍රවාහන - රෝහණ දිසානායක
18. පශු සම්පත් සංවර්ධන - එච්.ආර්. මිත්‍රපාල
19. මහාමාර්ග - නිර්මල කොතලාවල
20. විදුලිබල හා බල ශක්ති- ප්‍රේමලාල් ජයසේකර
21. විදේශ කටයුතු - ගීතාංජන ගුණවර්ධන
22. නැවත පදිංචි කිරීමේ - විනයාගමූර්ති මුරලිදරන්
23. පළාත් පාලන හා පළාත් සභා - ඉන්දික බණ්ඩාරනායක
24. ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන - සිරිපාල ගම්ලත්
25. ආපදා කලමනාකරණ - ඩබ්.බී. ඒකනායක
26. සමාජ සේවා- චන්ද්‍රසිරි සූරියආරච්චි
27. සමුපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළඳ- නියෝමාල් පෙරේරා
28. රාජ්‍ය සම්පත් හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන - සරත් ගුණරත්න
29. උසස් අධ්‍යාපන - නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක
30. ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන - නිරූපමා රාජපක්ෂ
31. තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ - ලලිත් දිසානායක
32. ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත- සරණ ගුණවර්ධන
33. අධිකරණ - රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ
34. පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ - විජිත් විජයමුණි සොයිසා
35. ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු- එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා
36. සම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන- වීරකුමාර දිසානායක

0 comments:


Blogger Templates by Isnaini Dot Com. Powered by Blogger and Supported by Lincah.Com - Nissan Cars