A

Friday, April 23, 2010

මෙවර පත්වී ඇති නව අමාත්‍යවරුන් මෙන්න.


01.වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය - මහින්ද සමරසිංහ

02. ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය - ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්

03. කෘෂි කර්ම අමාත්‍ය - මහින්ද යාපා අබේවර්ධන

04. තරුණ කටයුතු හා රැකී රක්ෂා අමාත්‍ය - ඩලස් අලහප්පෙරුම

05. සමුපකාර අභ්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු අමාත්‍ය - ජෝන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු.

06. අග්‍රාමාත්‍ය ඇතුළු බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය - දි.මු. ජයරත්න

07. රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය - රත්නසිරි වික්‍රමනායක

08. වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය - නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

09. අපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය - ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි

10. ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන අමාත්‍ය - දිනේෂ් ගුණවර්ධන

11. සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය - මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

12. ඉදිකිරීම් ඉංජිනේරු සේවා හා නිවාස හා පොදු පහදුකම් අමාත්‍ය - විමල් වීරවංශ

13. විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය - පාඨලී චම්පික රණවක

14. පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍ය - ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා

15. පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය - ඩිව් ගුණසේකර.

16. දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය - පියසේන ගමගේ.

17. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය - සුමේධා ජී. ජයසේන.

18. ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍ය - සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත.

19. සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය - ඩග්ලස් දේවානන්ද.

20. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය - රිෂාඩ් බදියුදීන්.

21. රාජ්‍ය සම්පත් හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය - පී. දයාරත්න.

22. රාජ්‍ය පාරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය - ජෝන් සෙනෙවිරත්න

23. ක්‍රීඩා අමාත්‍ය - සී.බී. රත්නායක.

24. තැපැල් හා විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය - ජීවන් කුමාරතුංග.

25. පරිසර අමාත්‍ය - අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා

26. අධිකරණ අමාත්‍ය - අතාවුද සෙනෙවිරත්න

27. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය - බන්දුල ගුණවර්ධන

28. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය - රාජිත සේනාරත්න.

29. ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය - එස්.බී. නාවින්න

30. ප්‍රවාහන අමාත්‍ය - කුමාර වෙල්ගම.

31. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය - බැසිල් රාජපක්ෂ.

32. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය - ජී.එල්.පීරිස්.

33. නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍ය - මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු

34. ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය - පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි

35. ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍ය - තිස්ස කරලියැද්ද

36. කම්කරු සබඳතා හා ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය - ගාමිණී ලොකුගේ

37. සමාජ සේවා අමාත්‍ය - ෆීලික්ස් පෙරේරා

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු 39 දෙනා මෙසේ ය

1. වැවිලි කර්මාන්ත - සාලින්ද දිසානායක
2. රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු - ඩිලාන් පෙරේරා
3. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන-සුසන්ත පුංචි නිලමේ
4. මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන - චන්ද්‍රසිරි ගජධීර
5. කෘෂිකර්ම- ජගත් පුෂ්ප කුමාර
6. අධ්‍යාපන - ටී.බී. ඒකනායක
7. සෞඛ්‍ය - මහින්ද අමරවීර
8. වරාය හා ගුවන් සේවා- රෝහිත අබේගුණවර්ධන, දයාශ්‍රිත තිසේරා
9. වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ- එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන
10. ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික කටයුතු- ගුණරත්න වීරකෝන්
11. තැපැල් හා විදුලි සංදේශ - දුමින්ද දිසානායක
12. දේශීය වෛද්‍ය- පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක
13. කර්මාන්ත හා ව‍ාණිජ කටයුතු- ජයරත්න හේරත්
14. ආර්ථික සංවර්ධන - මුත්තු සිවලිංගම්, රංජිත් සියඹලාපිටිය, ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන
15. ජනමාධ්‍ය හා ප්‍රවෘත්ති - මර්වින් සිල්වා
16. ඉදි කිරීම් ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස හා පොදු පහසුකම්-ලසන්ත අලගියවන්න
17. ප්‍රවාහන - රෝහණ දිසානායක
18. පශු සම්පත් සංවර්ධන - එච්.ආර්. මිත්‍රපාල
19. මහාමාර්ග - නිර්මල කොතලාවල
20. විදුලිබල හා බල ශක්ති- ප්‍රේමලාල් ජයසේකර
21. විදේශ කටයුතු - ගීතාංජන ගුණවර්ධන
22. නැවත පදිංචි කිරීමේ - විනයාගමූර්ති මුරලිදරන්
23. පළාත් පාලන හා පළාත් සභා - ඉන්දික බණ්ඩාරනායක
24. ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන - සිරිපාල ගම්ලත්
25. ආපදා කලමනාකරණ - ඩබ්.බී. ඒකනායක
26. සමාජ සේවා- චන්ද්‍රසිරි සූරියආරච්චි
27. සමුපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළඳ- නියෝමාල් පෙරේරා
28. රාජ්‍ය සම්පත් හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන - සරත් ගුණරත්න
29. උසස් අධ්‍යාපන - නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක
30. ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන - නිරූපමා රාජපක්ෂ
31. තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ - ලලිත් දිසානායක
32. ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත- සරණ ගුණවර්ධන
33. අධිකරණ - රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ
34. පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ - විජිත් විජයමුණි සොයිසා
35. ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු- එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා
36. සම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධන- වීරකුමාර දිසානායක

Wednesday, April 21, 2010

එජාපය දෙදරයි - රුක්මන් ඉල්ලා අස්වෙයි?

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උප සභාපති රුක්මන් සේනානායක මහතා අද එම පක්ෂයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට භාර දී ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග පවසයි. එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් පවසන්නේ රුක්මන් සේනානායක මහතා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යාමට අපේක්ෂාවෙන් සිටියත් එම අපේක්ෂාව බිඳ වැටීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.
අද දහවල් රුක්මන්‍ සේනානායක මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දී ඇති අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් අද සවස රැස්වන එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ඇති අතර, මෙතෙක් ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ අවසන් තීරණය ගෙන නැත.

Monday, April 19, 2010

උදාර මිනිසකුගේ ආදර්ශය......

අලුත් අවුරුද්දත් ගෙවිගොස් අවසානය. දැන් තියෙන්නේ අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් විදියට වැඩ පටන් ගැනිමය. මට මේ ලිපිය ලියන්න හිතුනේ අලුත් අවුරුද්දේ ගෙදරම හිටිය නිසා ටිකක් වැඩිපුර ටි.වි බලන්න පුලුවන් උනා. මෙතනදි මම දැකපු හොදම දෙය තමයි අපේ රටේ ප්‍රධාන පුරවැසියා වන ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවුරුදු චාරිත්‍ර ඉ‍ටුකරපු ආකාරය ප්‍රසංසනියයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පහුගිය අවුරුදු කිපයේම මේ චාරිත්‍ර ඉ‍ටුකලේය. වෙනදා නම් මට මතක හැටියට රාජ්‍ය නායකයකු අවුරුදු චාරිත්‍ර ඉ‍ටු කරනවා මම දු‍ටුවේ ප්‍රේමදාස මහතා පමනක් බව මාගේ වැටහිමයි. අනිකුත් රාජ්‍ය නායකයින් අවුරුදු කාලයට සැපපහසු රට සවාරි ගොස් බොරුවට අවුරුදු පනිවිඩයක් පමනක් නිකුත් කරයි. එහෙත් ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවුරුදු කාලය තුල ජනතාවත් සමග ගැවෙසෙමින් නියම ශ්‍රි ලංකිකයකු වශයෙන් අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර පසුගිය වර්ෂ කිපය ම ඉ‍ටුකලේය. මෙය අගය කලයුතු කටයුත්තකි. අපට අවැසි අපේකම හදුනන නායකයකු හිදිම ගැන එක අතකින් අපට සතු‍ටු වියහැක. මේ උදාර මිනිසාගේ තවත් සත් කර්ය්‍යක් ලෙස මා දකිනුයේ සැම පොහොය දිනකම අරලියගහ මැදුරේ පැවැත්වෙන ධර්ම දේශනාවයි. මට මතක විදියට පසුගිය අවුරුදු කිපයේ සැම දිනකම පාහේ මෙම ධර්ම දේශනාව පැවැත්වන ලදි. ඒ සැම දිනයකම පාහේ ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එම ධර්ම දේශනාවට සහබාගි වු බව මාගේ මතකයයි. ( මට හිතෙන විදියට මෙම නායකයා පොහොය දා කිසිම දවසක විදේශ සංචාරයකට සහභාගි වි නොමැති බව මගේ මතකයයි.) ඉතින් මෙහෙවු ගුණගරුක රාජ්‍ය නායකයකු අපට ලැබිමත් එය අපගේ වාසනාවකි.... ජනපති තුමනි.. ඕබ වටා සිටින බොරු වන්දිබට්ටන්ටත් ඔබගේ ඔය චරිත ලක්ෂණ ආදර්ශයට ගනිනම්..... මේ රට වාසනාවන්ත රටක් වනු නෝනුමානයි..

.

Tuesday, April 13, 2010

ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!


ඔන්න ඉතින් අවුරුදු 30ට විතර පස්සේ මුලු රටම එක ධජයක් යටතේ ඉදගෙන අලුත් අවුරුද්දක් සැමරනවා. මේ අවුරුද්දේ නම් කාගෙත් හිතේ ගින්දරක් නැතිව ලිපේ ගින්දර මොලවන්න ඇති... ඉතින් ඔය අලුත් අවුරුද්දේ නිදහසේ පලමු කිරිබත් කැල්ල කනකොට අමතක නොකර මතක තියාගන්න .. අද ඔය නිදහස ලබාදෙන්න උරදිපු ප්‍රදාන නියමුවෙක් මේ වෙලාවේ කන්නේ හිරබත් කියලා. කොයි තරන්නම් අභාග්‍යක්ද? මේ රට වෙනුවෙන් සටන් වැදුනු එඩිතර විරුවන්ට එදත් උනේ මේ දේමයි.. අදත් වෙන්නේ මේ දේමයි... එසේනම් හෙට ගැන කුමන කතාද?

Sunday, April 11, 2010

නිල් බලකාය දූෂණය කළ කාන්තාව බලන්න ගිය අනෝමාට පොලිසියෙන් බාධා

නිල් බලකාය විසින් අතවරයට ලක් කළ කාන්තාවගේ සුවදුක් බැලීමට මාතර රෝහලට ගිය අනෝමා ෆොන්‍සේකා මැතිණියට අද ‍විශේෂ පොලිස් බලඇණියක් හා රහස් පොලිස් නිලධාරීන් විසින් බාධා කර ඇත. රහස් පොලිසිය හා එම ස්ථානයට යොදවන ලද විශේෂ පොලිස් බලඇණිය විසින් ඇයට පවසා ඇත්තේ මෙම කාන්තාව බැලීම සඳහා ඇයට රෝහලට ඇතුළුවීම වළක්වන ලෙස ඉහළින් නියෝග ලැබී ඇති බවයි.
නමුත් පොලිසියේ අදාල නියෝගයට විරෝධය දක්වා ඇති අනෝමා ෆොන්සේකා මැතිණිය විසින් තමන්ට එම කාන්තාවගේ සුවදුක් බැලීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම යා යුතු බව පවසා ඇත. මේ අවස්ථාවේදී අනෝමා ෆොන්සේකා මැතිණිය සමඟ විශාල ජනකායක් එම ස්ථානයට රැස්ව ඇති අතර, මෙම පිරිසගේ විරෝධය හමුවේ අනෝමා ෆොන්සේකා මැතිණියට පමණක් ඇයව බැලීම සඳහා රෝහලට ඇතුළු වීමට අවසර දී ඇත. මේ අවස්ථාවේදී අනෝමා ෆොන්සේකා මැතිණියගේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට ද ඇතුළුවීට පොලිසිය ඉඩ ලබා දී නැත.
මෙම සිදුවීම ආවරණය කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් රැසක් එම ස්ථානයට රැස්ව සිටි නමුත් පොලිසිය පවසා ඇත්තේ එම ස්ථානයේ සිදු වන කිසිදු සිදුවීමක් ආවරණය කිරීමට ‍මාධ්‍යවේදීන්ට ඉඩ ලබා දින නොහැකි බවයි. පසුව අනෝමා ෆොන්සේකා මැතිණිය තනිව රෝහලට ගොස් ඇයගේ සුව දුක් විමසා ඇයට සිදුවූ අසාධාරණයට අදාල ඉදිරියේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ ඇයව දැනුවත් කර ඇත.

මහ මැතිවරණයත් ඉවරයි

ඉතිං ඔන් මහ මැතිවරණයත් ඉවරයි. ලෑබුනු ඡන්ද ප්‍රතිපලය කොකවෙතත් පත්වෙච්ච මන්ත්‍රින් ගැනනම් කතා කරලාත් වැඩක් නැ කියලා හිතෙනවා. එත් ඒ ගැන ටිකක් හරි කතාකල යුතුනිසා මෙම ලිපිය ලියන්න හිතුනා.
මේ පාර වැඩිම මනාප ප්‍රමානය ලබාගෙන තියෙන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා. ඒ එතුමා මාසයකටත් අඩු කාලයක් තුල ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ඇති කලා යයි කියන සංවර්ධනය නිසා වෙන්න ඇති කියලා තමයි රටේ ඇත්තෝ නම් කතා වෙන්නේ. එත් ගම්පහ UNP යට වෙච්ච සන්තැසියනම්..... මහත්මා දේශපාලනය කරන කරු ජයසුරියට වඩා අද ඊයේ දේශපාලනයට ආපු පබා මනාප ලබාගෙන ඇත. දේශපාලනයේ පරිනත පුදිගලයන් වන ජයලත්ලාටත් වඩා පබා මනාප ලබා ගෙන ඇත. මෙයි කියවෙන්නේ කුමක්ද? එක්කෝ ගම්පහ ඉන්නේ බත් කන හරක්ද? නැතිනම් ජනපතිගේ දැත් සක්තිමත් කරන්න ගියපු මහත්මා දේශපාලනය කරන කරු ජයසුරිය වැන්න්වුන්ට වඩා පබා හොදයි කියා ඔවුන් හිතන නිසාද? තිරනය කිරිමට ඔබට බාරයි...... මෙහිදි සදහන් කලයුතු වන තවත් වැදගත් කරුනක් වන්නේ මේ රටේ ජනතාව ශිලාචාර දෙශපාලනය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි. ඒ කොළබින් තරග කල මිලින්ද මොරගොඩ මහතා ප්‍රතික්ෂේප වි ඇති බවත් සල්ලාල මුදල් යහමින් වියදම් කරන අය හා රේස් බුකි කාරයින්, කටින් බතල හිටවන්නන්, දුෂිතයන් , ජනතා මුදල් නාස්තිකරන එල..... න් මිලින්ද මොරගොඩට වඩා හොදබව කොළබ ජනතාව තිරනය කර ඇත. ජනමතය ලැබි හමාරය. ජනමතයට අනුව මන්ත්‍රින්ද තේරි ඇත.... අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතයේදි මේ රට ආසියාවේ අශ්චාර්්‍යවනු නො අනුමානය...... ඔබ සැමට සුභ අනා-ගතයක් වේවා............

Monday, March 15, 2010

ස්වර්ණවාහිණියට පුවතක් පමනක් වු කළුතර දරුවා

මේ දවස් කිපය තුලම ස්වර්ණවාහිණියට උණුසුම්ම පුවත බවට පත් උනේ කළුතරදි තම මව විසින් ගගට දැමු දරුවා පිලිබද පුවතයි. මේ රටේ සුවහසක් මවුවරු මෙමෙ පුවත අසා කම්පා වු බව නම් සැබැවකි. එහෙත් එම කතන්දරය පි‍ටුපස ඇත්තේ ඉතාමත් දුක්මුසු තවත් එක් අසරන පවුලක් පිලිබද කතාවකි. එහෙත් නිවුස් නැතිව වේලි වේලි සිටි ස්වර්ණවාහිණිය වාගේ නාලිකා මේයින් ලබා ගත්තේ මහා හිරිකිත වාසියකි. රටේ වගකිවයුතු නාලිකාවක් හැටියට මෙය ඔවුනට තවත් එක් පුවතක් පමනක් වුවා මිස එම අසරණ පවුලට පිහිට විමට තරම් කාරුනික බවක් ඔවුන්ගේ එම නාලිකව තුල නොතිබිම මහා කනගා‍ටුවකි. එම මව දරුවා ගගට දැම්මේ එදවේල සොයාගැනිමටවත් හැකියාවක් නොමැති වු නිසා බව එම පුවතින් පැහැදිලිවන සත්්‍යකි. එහෙත් ස්වර්ණවාහිණියට තිබුනේ එය ප්‍රවෘතියකට සිමා නොකොට එම පවුලට පිහිට විමට හෝ එම පවුලට පිහිට විම සදහා යම් කිසි අරමුදලක් පිහිට විමය. බොරුවට මෙගා ස්ටාස් යැයි කියමින් ලක්ෂ ගනනින් මුදල් වියදම් කරනවා වෙනුවට එවාගේ දෙයක් කරානම් ... සත්‍ය නම් අපේ රටේ බඩගිනෛද මැරෙන පිරිසක් සිටිමය. එම සත්‍ය ඕය සිත කාමර ඇතුලේ සිටින උදවියට නොපෙනිමය.. අනාථ දරුවන්ගැන වැඩසටහන් කිරිමට ඕනැතරම් අය සිටි. එහෙත් ඔවුන්හට පිහිටවිමට කිදෙනෙක් නම් ඉදිරිපත් වේද?.....


Blogger Templates by Isnaini Dot Com. Powered by Blogger and Supported by Lincah.Com - Nissan Cars